Matthias Rath har under många år varit en drivande kraft för naturlig hälsa. Vi träffade honom och några av hans medarbetare i Berlin i november 2015. Men historien om denne forskare har många vinklingar. Här är vår berättelse om Matthias Raths gärning.

Redan på 1990-talet nåddes vi av en mycket välskriven artikel i svensk översättning av den tysk-amerikanske forskaren och debattören Matthias Rath. Vi lät publicera den utan närmare granskning. Vår kritiska granskning var inte så etablerad som nu. Men vi kunde dock konstatera att artikeln var språkligt korrekt och att logiken stämde. Dessutom var den omstörtande.

I artikeln visade Matthias Rath främst hur den tyska kemiindustrin IG Farben med avläggarna Bayer, Hoechst och BASF före och under Andra världskriget sett till att deras bank, Deutsche Bank, varit den drivande finansiella kraften i den stora rustningsindustrin. Rath visade också att dessa företag fick Hitler att öppna en del av koncentrationslägren, exempelvis Auschwitz, som ett arbetskraftseldorado för rustningsindustrin, speciellt för framställningen av krigskemikalier. Artikeln var så kraftfull att en del av våra läsare reagerade, eftersom de menade att den till stora delar suddade ut bilden av Adolf Hitler som den ende, ensamme galningen bakom nazismens brott.

Ensamma att skriva om Rath

Vårt intresse för Matthias Rath som forskare och frihetskämpe för en verklig hälsorörelse växte. Det blev fler artiklar från honom. Vi hade också kontakt med hans anställda vid Raths huvudkontor i Heerlen i Holland. Samtidigt såg vi att vi var tämligen ensamma i vårt land att ge en röst åt Matthias Rath. Tvärtom var det vid diskussioner om Rath bland våra svenska vänner de mer försiktiga omdömena som gjorde sig gällande. Rath skulle vara den som var bullrig och överdriven och svår att komma in på livet.

Kamp mot Codex Alimentarius

Det sista kunde vi förstå, då Rath ofta befann sig i forskningsfilialen i Kalifornien och samtidigt var en pådrivare för demonstrationer för hälsofrihet i Europa och mot EU:s ansträngningar att via Codex Alimentarius inskränka allmänhetens alternativ att på ett enkelt sätt komplettera sin kost med kosttillskott. Han var också pådrivare på en annan internationell nivå.

I Sydafrika hade han medarbetare långt upp i hälsoministeriet. Hans hängivenhet och enorma patos sken igenom i alla hans skriftliga alster. Redan 1999 hade han kommit ut med sin bok ”Why Animals don ́t get Heart Attacks”. Den var också övertygande i sin föredömliga logiska uppbyggnad.

2000tv:s redakation och- dr Rath - Foto: Lena Forsberg
Ett antal av hälsans förkämpar framför Rath Foundations informationskontor på Wallstrasse i Berlin-Mitte. Märk särskilt ordet ”Gesundheit!” – hälsa – på kontorets fönster. Fr.v: Rayk Saemann, Tyskland, Uli Saemann, Tyskland, Paul Anthony Taylor, England, Matthias Rath, Tyskland/ Holland/USA och Ingemar Ljungqvist, Sverige. FOTO: Lena Forsberg

Raths bok utkom på svenska

Men vi saknade den personliga kontakten med Rath själv. Den försiktiga attityden från våra vänner i Sverige hade fungerat som en hämsko. Förvisso kom en delegation från Rath Foundation till vårt årsmöte i Malmö 2010. Vi hade förberett med slutna diskussioner mellan våra tysk-holländska vänner och deltagare från Sverige och Danmark.

Det synliga resultatet av detta möte blev att den ovannämnda boken kunde ges ut på svenska genom en uppoffrande insats av Kai Boman på företaget Novato Medic. Nu var självaste Matthias Rath ännu mer intressant. Och så när Kai Boman tipsade om att han hade direktkontakt med Raths närmaste, engelsmannen och musikern Paul Anthony Taylor, så blev det fullträff.

Vi avtalade om ett möte i Berlin en regngrå novemberdag år 2015. Vi blev överväldigande överraskade att Matthias Rath och Taylor bilat tur och retur från kontoret i Holland enkom för att möta oss, undertecknad och min fotograf Lena Forsberg.

Rath – en hälsans Freedom Fighter

Och själva mötet blev överväldigande. Rath var inte alls den person som andra varnat oss för, utan nästan tvärtom. Han visade sig vara en lågmält lyssnande man, som dock kunde vara knivskarp i sina analyser av hur hela det finansiella systemet med bankerna, med Rotschild och Rockefeller i kulisserna, backar upp en mäktig läkemedelskartell som med alla upptänkliga medel vill ha monopol på våra kroppar. Detta för att kunna hösta in vinsterna när vi hamnat i något kroniskt bristtillstånd och tvingas iväg till läkarmottagningen.

Det var inget tvivel om att Matthias Rath var en verklig hälsans ”freedom fighter”. Som tillverkare av skräddarsydda mixer av helhetspreparat såg han pengarna i den egna verksamheten som ett medel för att uppfylla långt ädlare mål. Han ville reducera dödsfallen i världsskala i de två största sjukdomarna, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, till ett minimum.

Blir det ett överskott i affärsverksamheten, som för övrigt är uppbyggd utifrån medverkan av patienter, så grävs den ner i den verksamhet som producerar hälsoinformation eller betalar den lika målinriktade forskningen som utförs på hans laboratorium i Kalifornien.

Dubbla samband

Vi delar helt Matthias Raths åsikt att rakt upp och ned beskriva verkligheten så sanningsenligt och enkelt som möjligt. Detta gäller vare sig det handlar om sambanden mellan banker, läkemedelsindustri och deras medlöpare inom politiken, eller de mer intrikata samspelen som utspelar sig på molekylär nivå mellan cellen och de hundratals livsviktiga ämnen den behöver för att fungera optimalt.

Nu efter vårt möte med Matthias Rath så behöver vi inte längre tveka utan kan rakt av vidarebefordra de rön och analyser han vill bibringa omvärlden. Vi är själsfränder. Den som vill ha den personliga kontakten kommer till vårt årsmöte i Malmö den 13 mars. Dit kommer nämligen Matthias Raths närmaste bundsförvant, Paul Anthony Taylor.

Och för den som redan nu vill ta del av den information som doktor Raths arkiv i Holland vill ge spridning åt, så finns den utmärkta faktaspäckade hemsidan: Dr-rath-foundation.org

Den största dödorsaken

I denna artikel fyller vi istället ut med något som behandlats mycket bristfälligt tidigare i 2000-Talets Vetenskap. Hur kan man själv med egen kunskap undvika att sluta sina dagar i förtid med en död genom att blodkärlen sprängs eller helt enkelt täpps igen av en blodpropp? Hälften av alla svenskar slutar sina dagar på detta sätt.

Här kan Matthias Raths forskning och slutsatser ge livräddande hjälp. Den skulle fullt genomförd betyda oerhört mycket för överlevnadsstatistiken än de stora, i och för sig vällovliga projekten med utplacering av hjärt- och lungräddningsapparatur i snart sagt varje vrå i vårt samhälle.

Vi går tillbaka till Matthias Rath och hans bok ”Varför djur inte får hjärtattacker”.

Två axiom

Som utgångspunkt för sitt skrivande utgår Matthias Rath från två viktiga axiom:

1. Är cellen frisk – så är hela människan vid hälsa!

Det betyder att om cellen förses med de 60–70 mineraler den behöver och de essentiella ämnen den inte själv kan producera, läs vitaminer, essentiella aminosyror och fettsyror, ja då besitter den en enorm potential att inte bara utföra sina livsviktiga processer, utan kan också reparera sig själv när det uppkommer tillfälliga skador från avfallsprodukterna.

2. Det andra axiomet är den slutsats som veterinärerna T C Jones och H A Smith fastslog redan 1958:

”FAKTUM ÄR: Bortsett från mycket sällsynta undantag, så drabbas INTE TAMdjur av kliniskt noterbara arteriosklerotiska sjukdomar. Det förefaller som om de flesta tillämpliga mekanismerna förekommer hos djur och därför skulle arterioskleros inte vara en omöjlighet. Men detta förekommer helt enkelt inte. Om vi kunde finna orsaken till detta, kunde vi kasta mycket användbart ljus över sjukdomsförloppet i människan.”

Rath och Linus Pauling

Matthias Rath har genom sitt samarbete med dubble Nobelpristagaren Linus Pauling med mycket stor sannolikhet funnit svaret på den frågan. Människan har en annan, näst intill unik ställning, bland övriga däggdjur. Människan har, jämte ett litet antal andra däggdjur, marsvinet, ett antal apor och en fladdermusart, under evolutionens gång förlorat förmågan att producera askorbinsyra. Askorbinsyra fungerar därför för oss som universalvitaminet med namnet C.

För de flesta andra djur, inklusive alla tamdjur, så kan dessa i sina celler producera den mängd som krävs för tillfället.

Matthias Rath, Ingemar Ljungqvist, Paul Anthony Taylor FOTO: Lena Forsberg
Matthias Rath har under nästan hela sitt forskarliv försökt knäcka gåtan om vad som ligger bakom uppkomsten av bland annat hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Han har vetenskapligt bevisat att brist på C-vitamin spelar en avgörande roll i sjukdomsförloppet. Här samtalar Matthias med Ingemar Ljungqvist medan Paul Anthony Taylor lyssnar intresserat. FOTO: Lena Forsberg

För dem är det alltså inget vitamin, då vitaminer definitionsmässigt är livsviktiga ämnen, som vi inte kan producera själva utan måste intas via födan eller på andra sätt.

Geografin ger Rath rätt

En mycket viktig observation, som också stödjer Matthias Rath, är när han jämför talen för hjärt- och kärlsjukdomar med den geografiska fördelningen av sjukdomen. I Europa ser vi ett tydligt samband mellan lägre frekvenser av dessa sjukdomar och breddgraden. Ju längre söderut, med bra tillgång till sol, färsk frukt och egenproducerade grönsaker man kommer, desto lägre är frekvensen. Ju längre norrut man kommer, desto större är risken.

Inom hälso- och sjukvården – och speciellt förskrivande läkare, dietister och andra – ser man LDL och kolesterol som orsak istället för riskmarkörer. Det gör att man fjärmar sig från den riktiga orsaken till de ohälsosamma förhållandena.

Orsaksförloppet

Men det absolut största bidraget som Matthias Rath har gjort inom forskningen på hjärt- och kärlsjukdomar, är att han förklarar hur orsaksförloppet ser ut som leder fram till sjukdomar och för tidig död.

Har man förstått detta, så går det också relativt enkelt att intervenera i förloppet. Det är här som man klart kan notera C-vitaminets oerhört viktiga roll. Medan skolmedicinen nästintill ser enbart skörbjugg som slutresultatet av en långvarig brist på vitamin C, så ger blodtryck, hjärtarytmier, kärlkramp med Vid skador på blodkärlens celler och Raths forskning vid handen att även reducerade halter av vitamin C gör att den påfrestning som blodkärlsväggarna hela tiden utsätts för, inte blir optimalt reparerade.

Istället resulterar det i en långsam framväxt av åderförkalkning eller åderförfettning. Detta i sin tur bidrar till att vissa biologiska parametrar förändras. De allt trängre kärlväggarna tvingar hjärtat att åstadkomma ett större tryck. Högt blodtryck är en indikator för brister i kärlväggarna.

Bevisat för marsvin

För egen del hade Rath gjort ett försök på marsvin, som likt människan inte kan producera eget C-vitamin. Man indelade marsvinen i två grupper. En gavs den dagliga dos som amerikanska myndigheter rekommenderar för friska människor 60 mg/kg kroppsvikt. Den andra gruppen gavs en dos som uppgick till 5000 mg/kg kroppsvikt. Man var också noga med att dosera andra viktiga ingredienser i kosten helt lika såsom kolesterol, fettsyror etc. Resultatet var tydligt.

I kärlväggarna hos marsvinen uppstod efter bara fem veckors utfodring klara förändringar hos dem som fick en C-vitaminberikad kost enligt myndigheternas rekommendationer. Man kunde i preparaten se stora ansatser till åderförfettning. De som låg på högdos C-vitamin hade intakta fina elastiska blodkärl.

Många sjukdomar har sitt ursprung i brist på vitamin C

Men lika självklart var att det inte enbart var vitamin C som var väsentligt för att behålla sina kärlväggar med deras epitelceller fullt intakta. Den dagliga förslitningen av epitelceller måste repareras momentant. Men här hänvisas till boken för den argumentering som Rath använder sig av, där han i detalj redogör för det komplex av andra vitaminer, mineraler och andra essentiella ämnen man bör inta. Allt beroende på de ohälsovärden man har: Det kan röra sig om högt flera.

Här ger vi bara två viktiga kommentarer.

  1. Ett förebyggande intag av vitamin C i högdos, bör åtföljas av ett tillskott av magnesium. Eftersom C-vitamin är vattenlösligt så sköljs ett överskott ut med urinen och då kan det också dra med sig magnesium från kroppens depåer.
  2. Rath har även visat hur viktigt det är att cellernas bindväv har tillräckligt med aminosyrorna prolin, alanin och lysin. Detta för att återuppbygga tillräcklig mängd av bindvävens stora strukturelement – kollagen. Därför bör man ha riklig tillgång till byggstenar för detta.

Kunskapen är komplex

Vid mer allvarliga diagnoser, som efter genomgången icke-fatal infarkt eller mindre stroke, så är det enligt Rath nödvändigt att komplettera med flera andra vitaminer, bland annat flera av B-vitaminerna och vitamin E. Det gör möjligheten att återvända till hälsa mycket större. För dig som blir intresserad att hjälpa dig själv med denna kunskap, så hänvisar vi till boken: “Lipoprotein, kolesterol och LDL”.

I sin beskrivning av hur skadorna uppkommer så ser Rath ett mönster. Utöver C-vitaminets centrala roll, så har kroppen fler funktioner för att åtminstone hjälpligt och tillfälligt avhjälpa skador och brister i kärlväggarna.

Orsaken till skadorna har däremot inte Rath studerat närmare. Den allra senaste forskningen pekar här alltmer entydigt på att skador på blodkärlen mycket ofta är sammanlänkade med förekomsten av bakterier. Exempelvis hade Rath inte kännedom om Günther Enderlein – en av pleomorfismens giganter. Men utifrån vårt egna kunskapsperspektiv spelar detta inte så stor roll.

Beskrivningen Rath ger över andra molekylära huvudaktörer vid hjärt- och kärlproblem står i samklang med den bild som uppdaterad forskning ger vid handen, där en knapphet på C-vitamin råder, så har kroppen andra funktioner att ta till. Kroppen kan vid en skada uppkommen av exempelvis en bakterie, delvis kompensera denna genom att sända kolesterol till det aktuella stället.

Kolesterol har en bakteriehämmande effekt. Transportmedlet, LDL-partiklarna, är bärare av kolesterol men de bär också på en annan reparationsmolekyl – Lipoprotein (a). En av egenskaperna hos Lipoprotein (a) är att den har en mycket klibbig struktur. Det gör att den kan sammanfoga de celler där bristningar har uppstått och därmed upprätthålla en viss elasticitet.

Likna kolesterol vid brandmän

Eftersom denna kunskap alltmer vinner stora insteg i forskningsvärlden, så innebär det att den biologiska bilden ser ut så här. Höga halter som man uppmäter i blodet av exempelvis kolesterol eller LDL (felaktigt benämnd “det onda kolesterolet”) är indikationer, markörer på att kroppen är i färd med ett räddningsarbete av vitala funktioner. Då ökar kroppens egen produktion av kolesterol och andra reparationsmolekyler, men de är inte orsak till sjukdomen.

Man kan likna kolesterol med brandmän vid en eldsvåda. Om man felaktigt tror att det är den stora förekomsten av brandmän vid eldsvådor som är orsaken till att brand uppstår och försöker förhindra deras arbete, då blir det en fatal utgång för det brinnande huset.

Blandar orsak med indikation

Inom hälso- och sjukvården – och speciellt förskrivande läkare, dietister och andra – ser man LDL och kolesterol som orsak istället för riskmarkörer. Det gör att man fjärmar sig från den riktiga orsaken till de ohälsosamma förhållandena.

De som också gillar den här falska bilden är margarinförsäljare som hyllar Becels kolesterolsänkande egenskaper, liksom de som författat Wikipedias svenska sida om arterioskleros.

Men Rath vet varför trögheten inom medicinen är så uppenbar. Den stora läkemedelsindustrin kan knappast patentera och söka ensamrätt på vitamin C eller magnesium. Därför har man fortsatt att förvilla allmänheten.

Flera av de diagnoser som ytterst härstammar från en bristsituation i kroppen har fått slutbeteckningar på latin som ibland kan översättas med – utan känd orsak. Detta är enligt Rath symptomatiskt för en sjuk vård. Man vill inte se de klara orsakssambanden som föreligger utan vill fortsätta att behandla symtom med diuretika och statiner som bara ytterligare förvärrar prognosen för patienten.

Matthias Rath har istället utarbetat ett program i åtta punkter för en frisk vård som ett led i att utrota hjärt- och kärlsjukdomar (se faktarutan på nästa sida).

Program att användas här och nu

Det förnäma med Raths program är att man direkt, här och nu, oberoende av en skattefinansierad sjukvård, kan stärka sin hälsa. Är man åtminstone ”inbillat frisk”, ser man till att underhålla sina blodkärl på enklaste sätt med dagliga C-vitamingivor.

En egenkontroll när man har låga nivåer C-vitamin och kan fungera som en varningssignal är att borsta tänderna lite hårdhänt. Blir det då blödningar, så är det troligt att C-vitaminstatusen är för låg. Har man redan dåliga värden, högt blodtryck, kärlkramp, känningar från hjärtat etc, då bör man inleda med att inta terapeutiska doser.

Eftersom C-vitamin saknar alla biverkningar utom en – vid höga doser blir man lös i magen – så kan man själv individanpassa den egna dosen.


Dra på med uppemot 20–30 gram per dygn, tills man får lös avföring. Sedan lägger man sig strax under den doseringen.


Så gjorde Linus Pauling, som var fullt aktiv med både freds- och hälsofrågor ända fram till sin död 1994, vid 93 års ålder. Dessförinnan hann han utnämna Matthias Rath till sin främste adept att fortsätta arbetet med naturliga medel och metoder för att åstadkomma en friskare värld.

Att tänka på när man väljer vitamin C

Det stora kruxet är var man får tag i C-vitamin till överkomligt pris – och undviker tillsatsämnen. Den lättillgängliga tuben som finns i livsmedelsbutiker och på Apoteket med brustabletter ska man undvika. Där finns tillsatser som man inte bör ta – i alla fall inte om man tar megadoser.

Köper man C-vitamin i hälsokosten i små förpackningar, där pulvret är i tablettform eller ligger i kapslar, får man räkna med att betala ca en krona eller mer per gram.

Bättre då att leta på hyllan för kryddor eller konservering där man kan finna enkilosförpackningar och på så sätt mer än halvera kilopriset. Bästa priset vi har funnit ligger på strax över 300 kr/kg. Kostdemokerati ger bra vägledning, se sajten Kostdemokrati.se.

Försök med transgena möss

För att ytterligare ta reda på sambandet mellan de biomolekyler som är verksamma vid åderförkalkning, utförde Matthias Rath tillsammans med sin laboratoriechef Aleksandra Niedzwiecki och medarbetaren John Cha ett lika genialt som uppseendeväckande försök.

Eftersom C-vitamin saknar alla biverkningar utom en – vid höga doser blir man lös i magen – så kan man själv individanpassa den egna dosen.

När det var dags för oss att lämna Matthias Rath i centrum av Berlin några kvarter från Alexanderplatz, så fick jag i handen en alldeles färsk, publicerad forskningartikel med titeln ”Hypoascorbemia induces atherosclerosis and vascular deposition of lipopprotein (a) in transgenic mice.” Den hade publicerats i ”American Journal of Cardiovascular Disease” i mars 2015.

Man hade använt sig av en stam genmodifierade laboratoriemöss, som liknande oss människor i det avseendet att de också saknade förmåga att producera sitt eget C-vitamin. Nu kunde man ge dessa möss olika mängder C-vitamin i kosten under kontrollerade former.

En del fick högdosvarianten med 2,75 mg/dag, medan andra fick den av amerikanska myndigheten rekommenderade dosen 0,30 mg/dag eller ännu lägre 0,15 mg/dag. En grupp med möss fick inget vitamin C alls. Dessutom bar mössen på en annan genetisk variant. En del kunde producera lipoprotein(a) medan andra saknade den förmågan också.

Under tiden mätte man halten av C-vitamin, kolesterol och lipoprotein(a), jämte de olika transportmolekylerna LDL och HDL.

Efter det att mössen avlivats observerade man också förändringar i kärlväggarna. Resultaten bekräftade bara vad som tidigare redovisats i denna artikel. Hos mössen som fick en rejäl dos med vitamin C i sin kost, så var halterna bra i blodet, snarlika de som normala möss uppvisar, de som själva kan tillverka sitt eget vitamin C och deras kärlväggar såg friska ut.

Annorlunda var det för de möss som hade låga halter med vitamin C i födan. Där kunde man konstatera förändringar i kärlväggarna och att det hade skett en inlagring av lipoproteiner.

Halten av kolesterol var inte lika entydig. Den kunde variera mellan mössen. Man kunde även notera en skillnad mellan könen. Mushannar som höll på att komma upp i puberteten uppvisade andra värden än honorna. Där hade man inte något adekvat svar på förändringen, men eftersom kolesterol utgör en utgångsmolekyl för att tillverka androgena könshormoner, skulle man kunna leta förklaringen just där.

Detta var fakta som låg helt i linje med tidigare forskning. Nu hade man tydligare kartlagt mekanismen och en av de viktiga biolo- giska funktionerna för lipoprotein (a).

För Rath stod det efter försöket helt klart att när den gren i det evolutionära trädet för en viss människoapa förlorade sin förmåga att tillverka sitt eget vitamin C – för cirka 40 miljoner år sedan – så kunde de som överlevde utveckla en annan förmåga. De kunde tillverka lipoprotein, den molekyl som hjälpligt kunde reparera svagheter i blodkärlen. Men den är underlägsen vitamin C i funktionalitet.

Skolmedicinen har rätt och fel

Så här har skolmedicinen rätt när de ser en hög halt av lipoprotein som en mycket god indikator på att det skett allvarliga patogena förändringar i blodkärlen.

Men däremot begår de ett fatalt misstag om de sätter in lipoproteinsänkande mediciner. Alternativet är att ge fullvärdig kost med höga halter av vitamin C. Då kan också de uppkomna skadorna på kärlväggarna gå tillbaka.

Så här i efterhand kan vi se att de tidiga artiklana av och om Matthias Rath som vi har publicerat tidigare var rena fullträffarna. Vad vi kan ångra var att vi inte fortsatte med fler artiklar av den kalibern. Men den skadan kommer vi att reparera framöver.

Text: Ingemar Ljungqvist

1 KOMMENTAR

  1. Matthias Rath arbetar aktivt för att motverka arbete mot AIDS och HIV. I Tyskland är han skuld till ett barns död, där han övertygade föräldrarna att använda vitaminer istället för traditionell medicin.
    Vitaminer kan definitivt användas komplementärt till standardmedicin, men det är livsfarligt att, som Matthias Rath propagerar, ersätta medicin mot AIDS, HIV och cancer med vitaminer.

LÄMNA ETT SVAR