AlmaNovas reporter Ingemar Ljungqvist gav sig ut för att ställa de svåra frågorna till svenska myndigheter och den statliga radiokanalen SR. I tre delar fick han svar på tal.

Text författad av Ingemar Ljungqvist

DEL 1.  Frågorna till Läkemedelsverket . MPA = Medical Products Agency.

Till Läkemedelsverket hade vi med oss fem frågor:

M1. Riksrevisionen  gjorde i sin rapport 9 från 2016 den 26/5 en mycket kritisk granskning där man varnade för en inbyggd korruption hos Er. Hur yttrade ni er i det fallet?

M2.  När Peter Götszche i sina böcker avslöjade Big Pharmas roll  så fann han också att flera stora läkemedelsbolag  upprepade gånger var dömda internationellt för grova brott. Han betecknade dem som maffia. dessa företag var bl.a Abbott, AstraZeneca, Bristol-Myers, Ely Lily  och Glaxo-Smith Kline.  Finansierar dessa er verksamhet och med hur mycket?

M3. I ett uppmärksammat fall så ålade MPA Anders Sultan, Ion- silvers grundare , med hot om stora vites belopp så att inte ens hans kunder fick beskriva hur bra kolloidalt silver var för att bota exvis virusinfektioner. Är det i överensstämmelse med yttrandefrihet och moral att ens berätta om hur man kan hjälpa sig själv med enkla medel?

M4. Juristen i ovanstående ärende är nu tf GD för MPA . Men vi vet att det finns de som sökt jobbet med medicinsk utbildning, stor erfarenhet för forskning och juridik. Dessa kallas inte till intervju, Kan det bero på att dessa samtidigt drar en mycket stark rågång gentemot läkemedelsindustrin?

M5.  I ett tidigt skede av Coronaplandemin gick man från Läkemedelverket ut och förbjöd läkarna att skriva ut Hydroxyklorokin till Coronapatienter. Var detta med omsorg om Läkemedelsindustrins andra mycker dyrare preparat eller var det ett sätt att förhindra läkare och patienter till egen behandling?

 

Frågorna hade skickats ut i förväg och vi hade också fått skriftliga svar;

M1,  Denna fråga betraktar vi som ett utlämnandeärende och har därför tagit den vidare till registrator.

M2,  Cirka 75 procent av Läkemedelsverkets verksamhet är finansierad med avgifter. Avgiftsnivån beslutas av regeringen. Mer om Läkemedelsverkets finansiering kan du läsa om här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/finansiering

M3,  Om kolloidalt silver och beslutet om Ion Silver kan du ta del av på följande länk: https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/kopa-anvanda-och-hantera/kopa-medicin/kopa-medicin-pa-natet/kolloidalt-silver

M4,  Vem som är tillförordnad generaldirektör beslutas av regeringen, se länk: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/vikarierande-generaldirektor-for-lakemedelsverket-utsedd/

M5,  Mer om varför vi gick ut med särskilda restriktioner kring hydroxiklorokin kan du läsa om i följande pressmeddelande: https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/klorokin-och-hydroxiklorokin-bor-endast-anvandas-for-behandling-av-patienter-med-covid-19-inom-kliniska-studier

Hälsningar Läkemedelsverkets presstjänst

Nån ansvarig ville inte ställa upp på någon kompletterande intervju. Därför tar vi oss friheten att göra svaren själva här, för svaren ovan påminner lite om yxskaftet.

!)  Här tog det lite tid innan registrator kommit på det rätta ärendet så det svaret kanske dyker upp omsider. Hursomhelst gjorde regeringen tummen ner i sitt yttrande till Riksdagen, dvs man vill se ett av Europas mest öppna Läkemedelsverk, dvs öppet såtillvida att man inte gör någon större skillnad på om personer ena året arbetar inom läkemedelsindustrin för att året därpå ha beslutandefunktioner inom denna myndighet. Man avstod helt från de rekommendationer som Riksrevisionens chef då 2016 Margareta Åberg föreslog, att man medelst strikta jävsregler etc borde förhindra rena svängdörrspolitiken. Det ska här betonas att DNs reportrar för detta arbete erhöll journalistpriset Guldspaden och att Margareta Åberg inte kunde bemästra sin bröstcancer samtidigt som hon var utsatt för ett drev från Bonnierskoncernen. Hon avled året därpå 2017.

2) Det riktiga svaret är att Läkemedelsverket är till 75%  avgiftsfinansierat av just de läkemedels företag som  Peter Götszche tog upp. Tillsammans betalar de knappt 700 miljoner kr per år till MPA. Det vill säga att maffian med dessa pengar utövar  ett direkt inflytande över myndigheten. Under åren 2003 – 2015 hade dessa företag tllsammans dömts att betala bötesbelopp överstigande 22 miljarder dollar! Det vill säga de gjorde upprepade olagliga åtgårder där böterna var en del av deras kalkyler.

3) I detta ärende så var de mest aktiva på Läkemedelsverket deras avdelningschefer Martin Burman, Karin Hååg och Joakim Brandberg. Deras expertområden låg mer åt det juridiska hållet. Då andra påtryckningsgrupper sett till att regelverket gynnar ovanstående företag så är det inte lätt för en uppstickare som Anders Sultan som producerar ett hälsomedel att få stöd hos Läkemedelsverket. En sådan produkt innebär ju ett hot mot industrins existens. Här har också en av dessa Joakim Brandberg också klättrat  i den egna karriären och varit tillförornad chef för Läkemedelcerket tills en ny ordinarie tillsätts. På vår fråga vill vi säga att moralen helt är den ekonomiska och då vill man patienter håller tyst om vad som kan hjälpa deras hälsa. Den historiska parallellen är uppenbar. Läkemedelsverket är sprunget ur Socialstyrelsen som i sin tur uppstod 1663. Då hette den Corpus Medicii och var läkarnas skråorgan för att tillskansa sig monopol på sjuka människors pengar. Monopolet fick de inte gratis utan de var en mycket aktiv part i de häxprocesser som startade några år senare med det första bålet i Mora 1668. Eftersom läkarna på den tiden hade kraftfulla ämnen som opium och kvicksilver i sin arsenal var de ju knappast hälsobringare, men de kunde ju så sent som i år åter plocka fram det opiebaserade morfinet för att åtminstone få åtskilliga svenska gamlingar att somna in relativt smärtfritt.

4) Här vet vi att professorn (Strömstads akademi) och läkaren Björn Hammarskjöld sökt jobbet, men inte ens kallats till intervju . Läsaren kan  själv kontrollera hans meriter och kunskaper på www.kostkunskap.blogg.se  Att Björn Hammarskjöld tillbringat en stor del av sitt yrkesverksamma liv i Mora-trakten kanske bidrar att han betraktas som en häxdoktor?

5) Vi kan bara gissa att detta var ett sätt att upprätthålla relativt höga dödstal av Coronan i Sverige , så att man på så vis kunde med rädslan som vapen  lura människor att ta ett vaccin istället för att göra Coronan till en behandlingsbar sjukdom. Läkemedelsverkets ansvariga tiger ju.

DEL 2. Frågorna till Livsmedelsverket

L1. Det finns alltfler som nu höjer sina röster för att Sveriges dödstal under några aprilveckor var högst i världen och att detta till stor berodde på att de hade en underliggande metabol ohälsa, där Livsmedelsverken under åren haft helt felaktiga direktiv till omsorgerna. Exempelvis så utgår de rekommendationer om RDI för D-vitamin från gamla undersökningar på friska unga amerikanska män. Kan detta tillämpas inom svensk åldringsvård?

L2.  Gammal, Warburg, och ny modern forskning har visat att cancertumören göds av socker. Liksom att mycket socker också åstadkommer insulinresistens. Ändå har vi funnit att den kost som ges på sjukhusen “dryper” av socker.  Vem gynnar man då? Sockerindustrin, Cancerindustrin eller den enskilde sjuke?

L3.  I Danmark inför man för ett antal år sedan en relativ sträng livsmedelslagstiftning som förbjöd transfetter. Ett resultat som visade sig nästintill året efter var en kraftig minskning av antalt dödsfall i hjärtinfarkter. Hur agerar det svenska Livsmedelsverket med anledning av detta?  Följde man danskarnas exempel eller uppmanade man dem att sluta med förbudet?

L4. Vi vet att Läkemedelsverket är direkt finansierat av samma industri som de ska granska. Hur är det med Livsmedelsverket?  Det finns två europeiska organisationer ILSI och EFSA. Samarbetar man med dessa och vilka står för kunskapen och vilka band har de till livsmedelsindustrin?.

L5.  Sverige hade för snart 13 år sedan en våg av LCHF-rörelse där mängder med människor åt sig bort från fetma och till hälsa. Hur mycket har man från Livsmedelsverket stött denna hälsorörelse?

L6.  Har man från Livsmedelsverket under Coronaåret 2020 gått ut kraftfullt med råd och föreskrifter om hur viktigt det är att ha optimala nivåer med C och D vitamin. zink, magnesium och selen för att ge immunsystemet de  bästa villkoren för att hålla infektioner borta?

Klockan 8.37  på fredagen dök svaren upp och Hanna Eneroth ska ha en eloge för sitt arbete – däremot ville hon inte ta emot för en intervju trots att hon satt hemma och arbetade bara någon kilometer från min redaktion.

Svar: L 1 Rekomenderat dagligt intag av D-vitamin är anpassat efter olika åldersgrupper. Att äldre, särskilt de som inte vistas så mycket utomhus är en riskgrupp är väl känt, och därför så finns även en rekommendation om kosttillskott med D-vitamin till alla över 75 år.

Vår kommentar: I Coronakommissions arbete hade man inte med ett ord undersökt hur väl man följde rekommendatioerna inom äldreomsorgen. Vi kan dock slå fast att här brast det för de svenskar som kommer från Afrika eller i övrigt är mörka med mycket melatonin var de som drabbades mycket hårt av för tidig död. Sambandet borde vara klart, så det verkar som att rekommendationerna inte nått fram.

L2.  I nordiska näringsrekommeendationer framgår att tillsatt socker bör utgöra mindre än tio procent av energin, att sockerinnehållet ska vara lågt  är också en av  utgångspunkterna i de i år reviderade riktlinjerna för sjukhusmaten.  Hanna hänvisar till www.livsmedelsverket.se (nationella riktlinjer för måltider på sjukhus).

Vår kommentar: Färdriktningen är helt riktig, men när det gäller cancer är det också viktigt att ta med hela näringsdelen då de flesta kolhydrater också på sin resa genom matsmältningskanalen omvandlas till cancergödande socker. Det räcker inte att äta osötat bröd. Det gäller att avstå från bröd. Där är inte sjukhusmaten ännu. Vi finner de bästa kostråden hos www.svaradoktorn där Sven-Erik Nordin redovisar hur han med nästintill enbart kolhydrat/sockerminimerad kost nu överlevt sin cancer med sex år.

L3. Sverige inväntade EU-gemensamma regler om kraftiga begränsningar i andelen transfetter, de är nu på plats:  www.livmedelsverket.se  (EU-gemensamma regler om mindre transfett skyddar alla)

Min kommentar:  I min första “fett-bibel” från 1995 “Fats that Heal and Fats that Kill”med dedikationer från författaren Udo Erasmus , så tar han upp den forskning som entydigt visar att industiellt förändrade fetter förkortar livet på människor. Tidigare har man ibland från myndigheten försvarat sig meds den naturliga fettsyran CLA också innehåller en transbindning. Men den enda transbindningen hos CLA gör inte att fettsyran blir en rak och linjär molekyl. Den är fortfarande böjd, som de andra omättade fettsyrorna. Det skulle alltså ta 25 år innan man i Sverige  lyssnade på de forskare som utgår från hälsan. Med en sådan långsamhet vet jag inte om man ska gratulera till nytänket eller gråta över trögheten.

L4. Livsmedelsverket använder ofta kunskapsunderlag från Efsa och Livmedelsverket bidrar också till Efsas arbete i olika frågor. Efsa bildades just för att värderingar om livsmedelskoppling till hälsa skulle göras oberoende av hänsyn till andra faktorer som till exempel  ekonomiska intressen.

About EFSA / European Food Safety Authority (europa.eu)

Livsmedelsverket har vad jag vet inget samarbete med ILSI.

Min kommentar: ILSI är en expertpanel skapad direkt av livsmedelsindustrin med bland annat Coca-Cola i högsätet. De utövar en mycket kraftfull riktad lobbyverksamhet gentemot exempelvis EU.  Annars verkar ju svaret från Hanna Eneroth mycket lovande. Här är det plats för ett samarbete så att Livsmedelsverket stärks i arbetet för en hälsodemokrati.

L5.  Livsmedelsverkets information om kost och hälsa är riktad till allmänheten och personer som arbetar med kostfrågor till exempel inom skola och äldreomsorg. Våra råd och underlagen till råden år tillgängliga för alla, oavsett vilka matvanor man har.

Min kommentar: Här var det väl första gången Hanna kastar fram yxskaftet men det kan ju bero på att Hanna är relativt ny på jobbet . Här kan ju Annika Dahlqvist kasta in en mer adekvat kommentar! Hon vet bäst i detta fallet.

  1. Det finns studier som sett samband mellan D-vitaminbrist och allvarlig covid-19. Problemet med de studierna är dock att det inte gått att säga om bristen bidrog till sjukdomstillståndet eller tvärtom. Flera andra näringsämnen bidrar till funktioner i immunsystemet. Det innebär inte per automatik att kosttillskott med mer av sådanan näringsämnen är skyddande mot infektion. Det finns idag inte tillräckligt med evidens för någon allmän rekommendation om nägot kosttillskott för att stärka imminförsvaret.

Min kommentar: Den enda gången den goda Hanna slirar lite i resonemanget. Det allra bästa beviset för att Corona talen gick ner under sommarmånaderna var ju att människorna gratis med solljuset kunde säkra sina D-vitaminer. Samma skedde för alla europeiska länder . Här krävs alltså biologisk logik. Det gäller ju också för epidemin  – och för övrigt för alla tidigare influensor och det har inget med jul och juli att göra eftersom Australien och Nya Zeeland hade ju sina toppar under juni -september som var deras vintermånader, sedan ebbade epidemin ut där när det blev oktober och november.

Vi tackar verkligen Hanna Eneroth för ambitiösa svar – Hon har gjort jobbet. Men när vi dagarna senare får se att Lisvmedelsverket, högre upp i hierarkin går ut och varnar för riskerna med att inta D-vitamin undrar man. Men det är en undran som får sitt svar när vi hälsar på inne i receptionen. Där har man dukat Agenda 2030 – Elitens  plan för Deras samhälle, fastän den säljs förföriskt.

DEL 3.  Besök på Vetenskapsradion på Bredgränd i Uppsala. Det är härifrån som Sveriges Radio nästintill dagligen skrämt upp oss för det förfärliga Coronaviruset. Men de sitter också inne med den enda lösningen Vaccinet. Något annat får inte sändas ut.

DEL 3. Frågorna till Vetenskapsradion;

1)  Lancet hade en artikel publicerad den 28/5 2020  där man dömde ut klorokin.  Hur rapporterade man om den artikeln på Vetenskapsradion?

Samma artikel visade sig vara fejkad och drogs tillbaka  den 4/6.  Bara det en nyhet att Lancet släpper igenom beställningsmaterial.  Hur redovisade  Vetenskapsradion fejk resp dementin från Lancet?

2)  Luc Montagnier , virolog med Nobelpris 2008 gick medio april ut i fransk media och drog slutsatsen att Corona inte kan komma ifrån naturen.  Hur mycket har Ni rapporterat om detta?    (PS Jag har som PM skickat vår hemsida till flera på er redaktion) Luc Montagnier kan man se här. www.almanova.eu/luc-montagnier-om-covid-19/

3)  Hur mycket har er redaktion rapporterat om möjligheten till Intravenös -C-vitamin behandling?  Sture Blomberg har uppgett ca 120 referenser till stöd för detta, speciellt vid cytokin attack.  www.stureblomberg.blogspot.com

4) I två studier , en från Indonesien, en från Filippinerna har man funnit att de som har låga halter med kolesterol får mycket svåra, livshotande Covid – infektioner. De med höga halter får bara en mild infektion. Hur har ni förmedlat dessa fakta? Speciellt intressant eftersom bortemot en miljon svenskar tar statiner dvs sänker sitt kolesterol.

5) I Italien, speciellt Lombardiet blev det extrem hög dödlighet, inklusive fd friska läkare resp sjuksköterskor avled. Här finns en mycket intressant hypotes för just i området runt Bergamo utfördes bara veckorna före Covid dök upp en omfattande massvaccinering mot säsongsinfluensan. Denna omfattade främst de som arbetade inom äldreomsorg + de gamla.

Har ni tigit ihjäl den eller vad har ni sagt?

6) I Sverige har en läkare Mikael Nordfors utretts av IVO som förordar att hans legitimation ska dras. Men grunden för detta är enbart hans uttalanden där han refererat till goda kliniska erfarenheter från olika länder , bla som klorokin, IV-C-vitamim, ozonterapi etc.  Jag har också anmält IVO s handläggare för att de med sitt handlande inskränker yttrandefriheten.  Vad har ni sagt om detta mycket intressanta yttrrandefrihetsärende?

Visst har jag hört många diskussioner om munskyddets vara eller inte vara som smittskyddsåtgärd, men jag anser detta vara mycket allvarligare att man sätter munkavle på de läkare som vågar föra fram fakta.

 

Dessa frågor ovan är närmast av ja och nej karaktär så det hade ju inte varit svårt att kunna svara på dem.

Ni har knappt  ett uns av kritik utan i era program  ger Ni ett kraftigt stöd åt att Ni hellre värnar om vaccinindustrins väl och ve än det som kan betecknas som hälsa.  Likadant tycker jag Er attityd mot mig påminner om samma attityd som stora delar av myndighetspersoner har gentemot mot de gamla i vårt land (Jag är ju också 70+) dvs att vi bara är onödiga tärande “kunder”. vilka kan förpassas bort med morfin eller avsluta en intervku med ett Hej Då, innan man hört frågorna.

Eftersom jag ibland i Receptionen presenterat mig som alias Colombo så märker jag ganska snart att en undanflyende attityd är till för att dölja mer än den skyddar.  Det tror jag Ni har märkt också i ert journalistarbete.

Men jag ska vara artig. Ni ska få en andra chans att svara på frågorna ovan.

Men jag lägger till en

7)  När det gäller vaccinindustrin så har ju Bill Gates aviserat att hans Covid vacciner ska kunna innebära en befolkningsminskning på 10 -15%. Detta borde ni granska. Ska han blanda in sterilitets adjuvanter (vilket redan skett i vissa länder) Varför inte göra en intervju med exempelvis Judy Mikovits i detta ärende?  Eller står Bill Gates  redan beredd att blanda in mikrochips? Det finns mycket material om hans affärskontakter med sådana företag.

Egentligen vore det bästa svar Ni kunde ge är att i radion grundligt belysa dessa frågor.  Jag ställer gärna upp som reporter och kan nog få tillgång till intervjuer som skulle glädja lyssnarna.  Jag gör ju bara mitt jobb som journalist och granskar makten nu när den Tredje Statsmakten abdikerat.

Det blev inga svar  denna gången , vare sig skriftliga eller muntliga, trots att jag hade tomteluvan på mig.

—– När nu den kritiskt granskande journalistiken upphört inom Public Service så vilar ansvaret på envar. För att få svar på frågorna ovan får var och en förvandla sig till journalist och ringa de som arbetar på Vetenskapsradion. Självklart är de som arbetar där kunniga och de vill säkert sina medmänniskor väl – men de har förlorat sitt patos för att söka sanningen.

Av Ingemar Ljungqvist