Bild: Ib Pedersen - Foto: Zen Honeycutt, YouTube-kanal

Bild: Ib Pedersen – Foto: Zen Honeycutt, YouTube-kanal

Flera föreläsare i Skanderborg berättade om det aktuella forskningsläget runt och riskerna med genmodifierade organismer (GMO). Här märktes namn som Klaus Sall, Ib Pedersen och William Engdahl. Gentekniken sägs kunna inkorporera önskvärda gener i nyttoväxter för att exempelvis göra dem härdigare både mot klimat och mot skadeangrepp. Att tekniken är en del i eliternas strävan till ökad makt är det inte många som känner till.

Klaus Sall från Danmark har studerat forskningen och politiken runt GMO i många år, bland annat inom EU. Han anser att gentekniken visserligen är väl utvecklad men långt ifrån fulländad. Det följer alltid med oönskade segment, så kallade Trojanska hästar vid genöverföringen. Dessa tilläggsgener kan aktivera eller stänga av essentiella gener i den växt man tänker manipulera, vilket kan göra att det totala resultatet inte blir bra.

Mycket kort sammanfattade Klaus hela den pågående aktiviteten runt gentekniken. Man vet vad man vill åstadkomma och har tekniken för det, men tekniken är så grov och innehåller så många osäkra moment att man inte har en aning om vad totalresultatet blir.

Grisuppfödaren Ib Pedersen

Den danske grisbonden Ib Pedersen fängslade publiken med resultat som han tagit fram sedan han hade återgått till att föda upp sina svin med naturliga grödor. Detta är han i stort sett ensam om i Danmark, eftersom alla andra till övervägande delen importerar GMO-grödor till grisarna.

GMO betyder GenModifierade Organismer

Det kan röra sig om till exempel GMO-soja från Argentina eller GMO-majs från USA. Då blir det betydligt billigare att mata grisarna än om man skulle ta grisfödan från Europa, där man enbart får odla GMO-grödor på dispens. GMO-grödor har i sig inkorporerat en gen som gör att de är motståndskraftiga mot växtgiftet Round-Up. När man besprutar sina grödor med Round-Up, Glyfosat, slipper man enkelt ogräset som dör. Skörden blir betydligt större, i alla fall de första åren.

Monsantos koncept är att i ett paket sälja GMO-frön som är resistenta mot både växtgifter och insektsgifter. Monsantos egna växtgifter ingår också i paketet, liksom konstgödningen. Då får lantbrukaren skördar som enkelt konkurrerar ut grannens. Det senaste i Monsantos affärsidé är att också införliva en så kallad terminator-gen i utsädet så att själva plantan blir steril. Bonden tvingas därför att varje år köpa nytt utsäde från, gissa vem? ­ jo, Monsanto!

I USA, Kanada och Argentina har Monsantos affärsidé redan levererat jätteskördar, medan man i Europa säger nej. Och det är nog ett klokt beslut.

Ib Pedersen har jämfört sin grisfarm efter det att han slutade med GMO-foder till grisarna. Han noterade ganska snabbt att grisarna blev mindre sjuka. Kostnaden för mediciner minskade drastiskt. Han noterade även att en sugga kunde få leva längre och ge upphov till fler kultingar innan hon själv gick till slakt.

Bild: Missbildat grisfoster - Foto: Ib Pedersen

Bild: Missbildat grisfoster – Foto: Ib Pedersen

Mest skrämmande var den dokumentation som Ib Pedersen hade gjort avseende förekomsten av missbildade spädgrisar. Så länge han födde upp grisarna med GMO-foder var missbildningar relativt vanliga. Ib Pedersen har filmat de missbildade smågrisarna och efter avlivning sparat dem i frysbox.

Efter övergången till naturlig grisföda visade det sig att fläskproduktionen blev bättre såväl kvantitativt som kvalitetsmässigt. Det visade sig att ekonomin totalt sett blev bättre på grund av att grisarna blev mindre sjuka och inte behövde lika mycket medicin som tidigare samt att han fick ett bättre pris för fläsket.

Han noterade också att han själv, liksom grisarna tidigare, hade egna alldeles för höga halter av glyfosat i urinen. I de missbildade organen på smågrisarna var glyfosathalterna extremt höga. Ib Pedersen sammanfattade:

“En bondes uppgift är att förse konsumenterna med näringrika och
hälsoriktiga livsmedel. GMO och RoundUp ger ingetdera.”

Ib Pedersen visade även att långvarigt användande av Glyfosat ger en kraftigt försämrad åkermark. Glyfosat har en kelerande verkan på tvåvärda mineraljoner som gör att de blir oåtkomliga för grödorna. Jordar som brukas med GMO blir snabbt utarmade och får stora mineralbrister.

William Engdahl om GMO

Den som satte in GMO i ett större politiskt perspektiv var den tysk-amerikanske författaren och samhällsdebattören William Engdahl. I sina djupgående analyser kommer han fram till att det var kretsarna runt Rockefeller i USA som redan på 1930-talet hade fokuserat på att reducera den biologiska vetenskapen och göra den till ett rent maktmedel. Det gällde att förändra vetenskapen och förvandla den till ett verktyg för att göra livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin mer lönsam. Rockefeller var en av få som såg till att universiteten satsade på molekylärbiologi.

Eugenik blir genetik

Engdahl berättade att när det gällde maktfrågor hade man varit mycket intresserad av begreppet Eugenik, en omskrivning av rashygien eller raslära. Från amerikanskt håll hade man redan på 1930- och 40-talet varit mycket imponerade av Nazitysklands agerande. Tyskarna gjorde verklighet av det som amerikanarna bara pratade om. Efter Andra Världskrigets slut blev det omöjligt att använda begreppet eugenik. Lösningen blev att kasta om några bokstäver och uppfinna ett nytt och obelastat begrepp: Genetik!

Här samarbetade Rockefeller med bland andra Margaret Sanger för att angripa “negerproblemet”. Vill man veta mer om Rockefellers och Sangers samarbete för att lura in Västvärlden i en profitabel fetmaepidemi, läser man med fördel Ralf Sundbergs bok “Forskningsfusket” (Optimal förlag).

Ett annat stort projekt var lanseringen av “Den Gröna Revolutionen”, där man tillsammans med Norman Borlaug ljög sig fram för att iscensätta en ny global jordbrukspolitik.

Engdahl synliggör makten

Maten och medicinen ingick således i en större välordnad strategi. William Engdahl har sökt efter dokument och hittat diverse hemligt material och av dessa framträder en tydlig bild av USA:s maktelit. Henry Kissinger formulerade det så här:

“Den som kontrollerar oljan, kontrollerar också nationer. Den som har kontroll över livsmedlen kontrollerar människorna och den som har kontroll över bankerna har den globala kontrollen.”

Engdahl redogjorde även för sin analys av pengars värde och speciellt US-dollarns status. Han anser att förtroendet för dollarn ytterst vilar på USA:s råa militära styrka. Dollarns grundmurade förtroende uppstod när amerikanarna fällde sina tre första atombomber i juli och augusti 1945.

USA tog därför ingen större finansiell risk när Richard Nixon på 70-talet proklamerade att USA inte längre godtog guld som säkerhet för papperssedlarna. Därför kan man årligen underfinansiera sin budget med 1 biljon dollar. Det fungerar så länge styrkan bakom dollarsedlarna är intakt.

Eliternas lösningar

Seeds of destructionDet är i detta större perspektiv som Engdahl ser att Monsanto, som är ledande inom GMO-grödor, ingår i en maktstruktur. Den globala eliten har upprepade gånger pekat på en lösning på jordens resursproblem och med dem sammanhängande miljöproblem.

Eliten ser att lösningen skulle ligga i ett lägre befolkningstryck. Man nämner att överbefolkningen är det största hotet och visar ibland fram siffror på att världens optimala befolkning borde vara cirka 500 miljoner, vilket står i stark kontrast till att världens befolkning idag är sju miljarder. [Se Georgia Guide Stones, BBC Travel]

Detta utgör tyngdpunkten i William Engdahls bok “Seeds of Destruction”, som för övrigt kommer att ges ut på svenska på Anarchos förlag med titeln “Hotet mot livet ­ den genetiska manipulationens dolda agenda”. I boken tar han upp scenarior och de försök som eliten genomfört i syfte att reducera världspopulationen.


Engdahl visar bland annat att man i en del av GMO-majsen har införlivat gener med spermiedödande effekt. Genteknikföretag har även i ett samarbete med Norge utvecklat ett stelkrampsvaccin som visade sig innehålla ett abortframkallande ämne.


I Nicaragua gjorde man ett fältexperiment på det tidiga 1990-talet och fann att vaccinet framkallade aborter, framför allt för kvinnor i åldern 14­-45 år.

Engdahls bok har nu också kommit ut i Kina, vilket gör att den kan fungera som motvikt till den charmoffensiv som makteliten nu sätter in mot de flesta av världens nationer. En del av denna charmoffensiv kom till uttryck år 2008 när flera av världens ledare hade bjudits in till ett möte hemma i Rockefellers residens. På agendan stod att lösa befolkningskrisen. Den nyligen timade finanskraschen stod av någon anledning inte på agendan. Den hade ju gjort den rikaste procenten ännu rikare.

Många med på GMO-vagnen

Bill Gates är redan med på GMO-vagnen. Han är för övrigt en stor aktieägare i Monsanto. Kofi Annan, FN:s förre generalsekreterare, har utsetts till generaldirektör för den afrikanska “Gröna Revolutionen”.

Även påven har inbjudits att bli en del av GMO-revolutionen. William Engdahl kunde dock med viss tillfredsställelse konstatera att påven klart har deklarerat att han är emot GMO. Engdahl har i kontakter med representanter från Vatikanen fått vetskap om att hans bok spelade en avgörande roll för påvens ställningstagande. Att skriva böcker kan verkligen göra skillnad!

“Den Gröna Revolutionen”

William Engdahl var kritisk till att det används många olika namn för att beteckna det som eliten kallar för “Den Gröna Revolutionen”. Här ingår bland annat familjeplanering och vaccinationskampanjer som ofta bara är en täckmantel för en mycket grymmare agenda: En planerad avfolkning av vår planet.

William Engdahl:

“Det är män med makt som leker med våra liv. Monsanto har delvis gett upp hoppet om Europa på grund av det folkliga motståndet här. Man försöker nu rikta in sig på Afrika och Indien där det är lättare att muta sig fram. Men i Indien revolterar man redanŠ”

En viktig komponent för eliten att upprätthålla de ojämlika maktförhållandena är att skapa ångest och rädsla hos sina undersåtar. Men det finns ord som de fruktar. Det är ordet “kärlek”. En ökad solidaritet mellan människor kan inte eliten bemästra, inte ens med chemtrails, avslutade William Engdahl.

Text: Ingemar Ljungqvist