Jerker Andersson: Cancer kan botas med medicin mot mögel

1
39979

Bild: Jerker Andersson - Foto Anna BöhlmarkDet finns både historisk och färsk evidens för att det föreligger en överfrekvens av cancer hos individer som bor i sjuka hus, jämfört med individer som bor i hus utan kemikalie-, fukt- och mögelskador. Här skriver fukt- och mögelexperten Jerker Andersson om att vanliga mediciner och alternativ mot mögel visat sig vara högst effektiva mot cancer.

Text: Jerker Andersson | Bild: Ett fuktskadat och mögelangripet hus i New Orleans efter orkanen Katrinas, 2005 Foto: Wikipedia Commons | Artikeln har tidigare publicerats i 2000-talets Vetenskap, feb 2016

I mitt arbete med mögelsanering, avfuktning och avfuktare möter jag ett växande antal personer som misstänker att de har fått cancer på grund av fuktskada med mögel i sitt hus eller i fastigheten där de arbetar.

Mögel som orsak

Mögel i hus som orsak till cancer är från myndigheter, vissa läkare m.fl. utmålat som otänkbart. De flesta instanser menar att inga bevis finns och kopplingen därför är osannolik. Viktigt för bättre förståelse av vad de egentligen säger är att skilja mellan bevis och evidens. Man syftar här till medicinska bevis, vilka ännu inte fullständigt enligt den praktiserade tystande etiken, kunnat fastslå att mögel och mögelgifter etc. i hus leder till cancer.

Medicinska bevis om cancerogenitet finns vid oralt intag gällande möglet Fusarium, Penicillium och Aspergillus med dess avgivna mögelgifter, främst vid djurförsök, men även tillräckligt hos människa för fastställande av patogenitet. Bevis finns för att de som utsätts för sjuka hus har mer mögelgift i kroppen än referensgrupp.

Det kanske bäst utforskade giftet är aflatoxin från Aspergillusmögel. Det är klassat som det mest cancerogena existe- rande ämne vi känner till. Synergifenomen vid inandning av mögel råder också vid intag av mögelkontaminerad föda och dryck. Viktigt för förståelse av riskerna vid vistelse i hus med mögel är att man där i regel utsätts för mögelgifter och andra mögelmetaboliter via inandning, samtidigt som man intar föda och dryck med naturligt förekommande mögelgift samt tillsatt sådant, till exempel antibiotika i kött.

Även om exponeringsvägen sker genom inandning kommer en del av toxinerna att hamna i mage och tarm där goda bakterier kan nedsättas och en inflammation sättas igång. Följden kan bli födoämnesintolerans, följdsjukdomar som IBS, astma, diabetes, allergier, artrit, karies, hjärt-kärlproblem, cancer m.m.

Cancermedicin – mögelmedicin

Här kommer vi till något högst intressant. Det är nämnligen så att äldre typer av medicin mot mögel och svamp vid upprepade kliniska prövningar fungerat väl för att bekämpa cancer. De verksamma preparaten, även kallade antimykotika, går bl.a. under benämning azoler.

Azolerna används främst vid invasivt angrepp av mögel eller svamp. Eftersom patenten på medicinerna har gått ut, så godkänner inte läkemedelsbolagen att de används mot cancer. Min tolkning är att cancerpatienter på grund av ekonomiska intressen, förvägras den hjälp som faktiskt står att få.

Genom projektet ReDO – Repurposing Drugs in Oncology – ges kunskap om Itraconazole (Sporanox) som anticanceragent – ensamt eller i kombination med andra preparat. Flertalet kliniska undersökningar har visat såväl verkan mot mögel och svamp som mot cancer.

Thiabendazole är en annan av azolerna, vilken under 40 år har använts för bekämpande av svamp och mögel. Inledande djurförsök omtalar den potentiella verkan som kan ges hos män- niska och forskare vill därför gå vidare med tester.

Ketokonazole är ytterligare en anti- mögel- och anticanceragent som under 30 år varit känd för att kunna ge effekt på bland annat prostatacancer och bröstcancer.

Azoler ökar chansen att överleva

Cancerpatienter drabbas i högre grad än friska personer av mögel. Exempel är Aspergillus och svampinfektionen Candida. Inte sällan bidrar mögelan- greppen till dödlig utgång för patienten. Den gängse teorin är att cancerbehandling med kemoterapi nedsätter kroppens försvarsförmåga, varvid opportunistiska patogener infekterar. Här används azoler för att om möjligt kunna bota. Exempel är ovan nämnda och till exempel Flukonazol och Voriconazol. Med facit i hand bör patienter som drabbas av ”sekundärinfektion” av svampkaraktär ha större chans att bli friska om de behandlas med azoler.

Det finns problem med många före- kommande mediciner. De är inte till- räckligt brett verkande eller når inte mitt arbete med mögelsanering, avfuktning och avfuktare möter jag ett växande antal personer som misstänker att de har fått cancer på grund av fuktskada med mögel i sitt hus eller i fastigheten där de arbetar.

Mögel som orsak

Mögel i hus som orsak till cancer är från myndigheter, vissa läkare m.fl. utmålat som otänkbart. De flesta instanser menar att inga bevis finns och koppling- en därför är osannolik. Viktigt för bättre förståelse av vad de egentligen säger är att skilja mellan bevis och evidens.

Man syftar här till medicinska bevis, vilka ännu inte fullständigt enligt den prakti- serade tystande etiken, kunnat fastslå att mögel och mögelgifter etc. i hus leder till cancer. Medicinska bevis om cancerogenitet finns vid oralt intag gällande möglet Fusarium, Penicillium och Aspergillus med dess avgivna mögelgifter, främst vid djurförsök, men även tillräckligt hos människa för fastställande av patogenitet. Bevis finns för att de som utsätts för sjuka hus har mer mögelgift i kroppen än referensgrupp.

Det kanske bäst utforskade giftet är aflatoxin från Aspergillusmögel. Det är klassat som det mest cancerogena existe- rande ämne vi känner till. Synergifenomen vid inandning av mögel råder också vid intag av mögelkontami- nerad föda och dryck.

Viktigt för förståelse av riskerna vid vistelse i hus med mögel är att man där i regel utsätts för mögelgifter och andra mögelmetaboliter via inandning, samtidigt som man intar föda och dryck med naturligt förekommande mögelgift samt tillsatt sådant, till exempel antibiotika i kött. Även om exponeringsvägen sker genom inandning kommer en del av toxinerna att hamna i mage och tarm där goda bakterier kan nedsättas och en inflammation sättas igång. Följden kan bli födoämnesintolerans, följdsjukdomar som IBS, astma, diabetes, allergier, artrit, karies, hjärt-kärlproblem, cancer m.m.

Alternativ mot mögel och cancer

Intressant är att olika alternativa läkeme-del och hälsokostpreparat som verkar mot mögel också tycks kunna fungera mot cancer, indirekt och/eller direkt.

Här är några exempel:

 • Curcumin (gurkmeja)
 • Vitlök
 • Bittermelon
 • Astragalus
 • Oregano
 • Ingefära
 • Tranbär
 • Grapefruktextrakt
 • Rosmarin
 • Tea Tree
 • Kryddnejlika.

Listan kan göras avsevärt längre.


Det finns över 70 olika växter, frukter och örter som delar egenskaperna att kunna hämma eller bekämpa svamp, mögel och cancer.


Växter måste kunna försvara sig emot till exempel möglet som finns i naturen och producerar därför olika ämnen för att klara av detta.

Just sådana ämnen är mycket intressanta inom cancerforskning för framtagande av läkemedel eller som komplement till redan befintliga. En del av ämnena används i det man säger vara miljövänligare saneringsvätskor för till exempel mögelsanering.

Utgörs cancer av mögel?

Om vi bara tittar på resultaten ovan så skulle det kunna kännas ganska självklart att cancer faktiskt är någon typ av mögel eller svamp. Enkla svar på komplicerade frågor är inte eftersträvansvärt då det är lätt att få förutfattade meningar.

Mögel behöver näring för att kunna växa. Olika sockerarter gör att möglet trivs, förutsatt att andra tillväxtförhållanden föreligger. Likheter med en can- certumör finns. De båda gillar socker och kräver det. Vid olika sjukdomstillstånd där kroppen inte kan reglera blodsockerhalten, som vid diabetes, finns en tydligt ökad risk för både invasivt mögel och cancer. För att lindra eller bota dia- betes ges olika mediciner, vilka intressant nog har förmåga att fungera som antimykotika.

Kväveoxid (NO) finns i förhöjd koncentration både hos mögelexponerade patienter och hos cancerpatienter. Kväveoxiden är en inflammationsmarkör och har under vissa förhållanden potentiellt negativa effekter. Det är inte bara hos människan som kväveoxid bil- das för skydd. Den allt vanligare patogenen, möglet Aspergillus, kan bilda kväveoxid som en egen signalsubstans och för att skydda sig bryta ned detsamma.

Mögel - Foto: Luigi Chiesa, Wikipedia Commons och LFS
Bild: En mögelangripen persika. Det är lätt att inse att ett boningshus som blivit angripet av svamp och mögel kan leda till många olika slags sjukdomar. Problemet är mycket underskattat, enligt Jerker Andersson. Den högra bil- den visar angrepp av hussvamp. Foto: Luigi Chiesa, Wikipedia Commons och LFS

Minerat område

Cancer har förmågan att vara snarlik sporsäckssvampen (ascomycota). Här kommer vi in på ett minst sagt minerat område. Medicinsektorn slår ifrån sig med näbbar och klor via olika media. Med kunskap inom området mögel kan vi inte annat än konstatera att läkaren Erik Enbys mikroskopering av bröstcan- cer är slående likt mögel/svamp av släktet ascomycota. Feldiagnostisering verkar vara relativt vanligt, där man diagnostiserar cancer istället för invasivt mögel.

Mögel med dess mögelgift har även förmåga att mutera och inaktivera gen P53, vilken utgör ett viktigt skydd mot bildandet av tumörer och cancer.

Magnecyl mot cancer?

Nyligen kom resultatet från en djurundersökning som visade att acetylsalicylsyra kunde vara effektivt mot hudcancer, bröstcancer och kolektoral cancer. Aspirin, Magnecyl, Treo etc. stoppar tumörproduktionen av något som kallas prostaglandin E2 (PGE2). PGE2 fungerar dämpande på immunförsvaret som tappar förmågan att identifiera och attackera tumören. Genom att tillföra acetylsalicylsyra vänder man förloppet och ger åter immunförsvaret möjlighet att angripa tumören. Det finns även exempel på en lång rad andra läkemedel som kan ha en cancerhämmande effekt (se originalartikeln på LFS:s hemsida).

Återigen ser vi tydliga likheter mellan vissa tumörer och flera arter av mögels- vamp samt jästsvamp, vilka är kända för att producera prostaglandin. Processerna som dras igång i kroppen är starkt knut-na till olika sjukdomstillstånd.

Men ursprungsfrågan kvarstår: Är cancer någon form av svamp eller mögel?

Det vet vi inte helt säkert ännu, men det finns mycket som talar i den riktningen.

Mögel är underskattat

Jag har försökt få fram att mögel har underskattade patogena egenskaper. Kunskap och evidens finns, men etablis- semanget vill inte acceptera att så är fal- let. Mögel och bakterier är väldigt vanliga i hus. Riskkonstruktionerna är till exempel krypgrunden, vinden, plattor på marken osv. Från dessa angreppsställen kan kontaminering av inomhusmiljön ske, vilket är underskattat. Allergi mot mögel är många gånger vanligare bland allergiker än vad man tidigare trott. Astma och olika depressionstillstånd samt troligen även neurodegenerativa sjukdomar kan ha samband med mögel.

Tabubelagda substanser

Ibland känns det som tabu att bara tänka tanken.

“Är cancer någon form av svamp eller mögel? Det vet vi inte helt säkert ännu, men det finns mycket som talar i den riktningen.

Mögel slår också mot cancer, antingen genom att ge bland annat immunförsvaret bättre funktion eller direkt genom olika påverkansvägar – pathways.

”Canswers”

Lägg samman orden cancer och answers. Då uppkommer det nya ordet ”Canswers”. I USA finns en grupp med Doug Kaufmann i spetsen som håller på att göra ett filmreportage med arbetsnamnet ”Canswers”. Insamlingen av pengar till projektet har gått lite knagg- ligt, men vi får hoppas att de lyckas ta fram filmen då de har uppbackande spe- cialistkunskap.

Tidigare släpptes via Bulletproof filmen ”Moldy” som mycket bra beskriver de problem man drabbas av vid vistelse i hus med mögelskada och fuktskada.

Sammanfattning

Den här artikeln berör inte de eventuella biverkningar som de olika medicinerna som nämns kan ha. Var och en tar ansvar över sin egen livssituation och hur man vill lösa den. Dock kan vissa alternativa preparat och vitaminer direkt rekommenderas för att stärka immunförsvaret och ge kroppen en bättre chans mot svamp och mögel.

Ta kontakt med läkare och förslagsvis också alternativmedicinare och försök samköra dessa. Läkare får enligt lag rekommendera sin patient vissa alternativa preparat, men de riskerar samtidigt att bli allvarligt ansatta från arbetsgivare och myndigheter om de gör det.

Artikeln lämnas som öppet brev till myndigheter, läkare och forskare vilka på något sätt är berörda av informationen. Vi vill ha input samt kritik. Hjälp gärna till att sprida kunskap. Ju fler som läser och kommer med erfarenhet och synpunkter desto bättre. Nu måste det hända något.

Allt fler får cancer långt ned i åldrarna. Vi måste värna om våra barn och även se till att de har föräldrar i livet. Inte ska vi väl lära ut att ekonomiskt vinstintresse går före hälsa? Skämmes den som tänker annorlunda!

Text: Jerker Andersson, fukt- och mögelexpert på Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR