Remissyttrande nr 1 till Socialdepartementet angående den tillfälliga lagstiftning som är avsedd gälla från januari 2021 till våren 2022.                                    

Efter genomläsning  av de 83 sidorna (REF 1) som är gjorda i utkastet så är inskränkningarna så fullständigt människokränkande att de enbart skulle kunna äga sin tillämpning om det verkligen förelåg en verklig allmänfarlig dödshotande epidemi. De nu ettåriga erfarenheterna från Coronaepidemin ger vid handen att dess farlighet inte på något avgörande sätt skiljer sig från tidigare säsongsvisa influensor. Därför har det varit tillfyllest med de epidemiologiska  åtgärder som utförts. Detta ser man också jämfört med de Nordiska grannländerna. Att Sverige hade mångdubbelt högre dödstal kan framförallt lastas på en inhemsk avsaknad av beredskap plus en nedrustad äldreomsorg där man helt försummat näringsstatusen på de gamla.

Alltså lagstiftningen hade varit på sin plats om patogenen varit mer än tiofalt dödligare och snabbare i sin smittspridning. Inte som det är nu när det nästintill enbart drabbar de med en kraftfullt nedsatt immunsystem beroende på en ackumulerad metabol ohälsa.

Därför yrkar jag

 ATT lagstiftningen kan antagas, så att den finns på plats om det dyker upp ett nytt rekombinerat virus med kraftfullt större potential att döda. Detta måste fastställas av såväl WHO som av en oberoende grupp av sakkunniga forskare och läkare utsedda på direktdemokratisk väg nedifrån av sina kollegor, exempelvis de som ingår i World Freedom Alliance. WHO:s oerhört starka finansiella band till såväl vaccin som läkemedelsindustrin gör att korruption är inbyggd i dess struktur och deras urval av experter. Därför behövs ytterligare en parts bedömning.

Av ovanstående följer också att alla medtagna datum i lagtexten annuleras.

 

Motivering till mitt ställningstagande följer nedan:

 

Den skapade andra vågen leder till diktatorisk lagstiftning

 

I juli 2020 hade jag gjort en sammanfattning av vad som skett i Coronans namn – där det gjordes ett försök att analysera de värsta bristerna. Då hade smittspridningen avtagit och dödsfallen började gå ner till 0. Jag benämnde min analys: Vitbok om Corona ( REF 2 ) och den innehöll också nästan 60 referenser.

Nu har det gått ytterligare 5 månader och efter en lugn sommar har det piskats upp en andra våg. Men det har också växt upp en motrörelse där modiga och ansvarsfulla läkare, virologer och jurister ifrågasätter flertalet av de smittskyddsåtgärder som kommit till bruk. Men också pekar på de underlåtenhetssynder som gjorts. Information om enkla preventiva kosttillskott och billiga medikamenter har fått skötas av andra aktörer.

Falskt urval

I den enorma flodvåg av vetenskapliga artiklar som berör Corona måste man göra ett urval. Den artikel – en enda – som låg till grund för den massiva testning medelst en PCR-metod gjordes redan i januari 2020. (REF 3 ) Den hade författats av en grupp i Tyskland med Corman och Drosten som främsta namn. Den var tämligen lång men framförallt var den författad på ett mycket detaljbaserat språk och det krävdes av läsaren en mycket ingående kunskap om genetik för att de skulle kunna bedöma den. Normalt för vetenskapliga artiklar ska de genomgå en peer-review process, en granskning av utomstående experter, innan de tillåts att publiceras. Den godkändes dock på bara en dag och tre dagar senare den 23 januari kom den i tryck. Ännu värre var att den kom att ligga till grund för WHOs agerande.

PCR – metoden blev instrument för epidemins statistik

Efter denna publicering så blev PCR-metoden den mest använda metoden för smittspårning. Den publikationen kom att bli vägledande för alla statistiska reultat som senare skulle dyka upp och den tjänade också som mätmetod för att verifiera de som insjuknat, likaväl som man med den metoden fastställde hur många som smittats. Att metoden inte var helt korrekt påvisades av bland andra Tanzanias president som när han använde PCR för att testa såväl en get som en papaya fann att dessa var smittade. (REF 4) Det skulle emellertid dröja fram till november 2020 då en grupp med specialister gjorde den  verkliga kritiska genomgången av ursprungsartikeln. (REF 5) Den gruppen leddes av Pieter Borger och Ulrike Kämmerer och deras genomgång gav ursprungsartikeln underkänt. De fann inte mindre än tio grava fel som diskvalificerade hela den den ursprungliga artikeln av Corman/ Drosten: Den kom att betecknas som forskningsfusk. Förvisso hade flera forskare påtalat bristerna med att överhuvudtaget använda sig av PCR metoden som diagnosmetod – men nu hade Borger och Kämmerer med vetenskaplig noggrannhet nitat svagheterna i den.

Med andra ord byggde den statistik som visade upp en andra våg av Coronasmittade på helt falska grunder.

Jag lät skicka ut dessa publikationer till fem svenska forskare / läkare för deras bedömning.

Björn Hammarskjöld; Östervåla, Läkare med flerårig forskning på vaccintillverkning bl.a mot HIV svarade: Läs min blogg Kostkunskap.blogg.se.  Där finns all behövlig info och jag har skickat till Folkhälsomyndigheten en begäran att rtRT-PCR förCovid-19 omedelbart ska upphöra på grund av att metoden ger upp till 97 % falskt positiva svar. Det innebär att samtliga provsvar  för rtRT-PCR för Covid-19 måste dras tillbaka, dödsorsaksintyg måste skrivas om och samhället kan öppnas upp med omedelbar verkan. Vi kan fira jul på samma sätt som vi alltid har gjort i stora som små julkalas. Men ät en lagom dos av vitamin D3 för att slippa förkylningar, där Covid-19 ingår.

Fredrik Sund: klinikförståndare i Uppsala och den som i ett agenda program i TV krävde kraftfulla epidemiologiska insatser för en andra nedstängning svarade: Jag har tyvärr inget ytterligare att säga om detta. Detaljerna kring PCR-metoder, peer review-förfarande etc. Det är mycket som har gått fort som kan diskuteras, men att framhärda kring detta i dagsläget efter snart ett år  av världsöverskridande forskning känns lite märkligt. Helt oavsett testnings-metodologi kan jag bara säga att jag dagligen ser och hör om människoöden som blir mycket svårt sjuka och dör i covid.

Mehdi Nodehi: biokemist från Sollentuna som hoppade av forskningen vid Uppsala universitet då han insåg att detta var en forskning som hade lite med hälsa att göra:  Jag  har inte haft tid att utvärdera detta med en jämförelse, men PCR-testet måste utvärderas om vi ska bygga en sann historia om en pandemi och om smittspridningen. Att vi ska stänga ner landet är baserat och motiverat av ett test som visat sig ge falska positiva resultat av forskare världen över. Jag köper vetenskap och förnuft. Jag köper inte skrämselpropaganda.

Niklas Arnberg är virolog med säte i Umeå och ibland anlitad av media för sina uttalanden: Denna gången är det på tok för mycket arbetsbelastning för att jag ska hinna göra den granskning som skulle behövas, men jag tror mig om att ha tillräcklig kunskap för det.

Björn Olsen, Uppsala flitig mediagäst var omöjlig att nå men hans definitiva helt vilseledande utsagor om C- vitamin respektive D-vitaminets unika roll för ett optimalt fungerande immunsystem gör att hans egen kunskap måste ifrågasättas. ( REF 6 )

Om de förestående vaccinerna

Detta om själva PCR-testet som legat till grund för den forcering av vaccinframtaginingen som varit. Nu föreligger protokoll från flera  vaccinproducenter såsom Pfizer och AstraZeneca men här dök det upp en mycket kritisk rapport omfattande 43 sidor från Wolfgang Wodarg och Michael Yeadon den 1/12. ( REF 7 ) Den senare har f.ö, varit tekniker hos just Pfizer .  I sin rapport tar de mycket noggrannt upp de risker med vaccinerna, bland annat att man använder sig av en ny RNA-teknik som aldrig prövats tidigare. När man har granskat de olika delar på viruset finner man också att de antikroppar som vaccinet förväntas trigga fram också kan ge sådana biverkningar som sterilitet hos flickor och kvinnor i fertil ålder. Dessutom betonar de man de svårigheter man tidigare haft att överhuvudtaget ta fram vacciner mot Coronavirus. Vid den första SARS-epidemin 2002 satsade man mycken möda och stora pengar på att också utveckla ett vaccin. Efter 18 år har det ännu inte fungerat. Likadant ser man med mycket kritiska ögon på att man hoppar över fas tre i utvecklingen, dvs att man testar vaccinet på stora grupper av försöksdjur. Nu gör man detta i masskala direkt i England på främst åldringar.

Denna forcering och de miljarder som har gått till vaccinindustrin  ska också jämföras med den under året växande erfarenheten som man medicinskt skaffat sig där det visat sig att man med rätt förebyggande medel och med rätt behandlingsmetoder erhållit så pass bra resultat att dessa visat sig såväl effektivare som att de nästintill saknar biverkningar. Detta har bland annat World Freedom Alliance anfört till svenska ansvariga för en fortsatt diskussion. ( REF 8 ) Svaret på den diskussionen gavs den 7 /12 av Stefan Löfven och Lena Hallengren där dessa helt har svalt vaccindustrins argument. Några andra röster verkar de inte bry sig om.

Ännu värre uppträdde de politiskt ansvariga när de den 9 december la fram ett lagförslag om en förstärkt nedstängning av samhället så länge Coronan finns kvar i landet. I lagförslaget som omfattar hela 83 sidor inskränks till och med den nära umgängesrätten. Det medför att det finns flera debattörer som etiketterar detta som ett fascisitiskt förfarande. Och allt detta utgående från enligt punkt 2 i lagförslaget från den av Corman/Dorsten gravt felaktiga publikationen.

Regeringens senaste utspel är en kränkning av svenskars rättigheter

Nu har med andra ord flera av de verkligt långtgående farhågorna som fanns i min vitbok besannats. Att det hela rör sig om planerad epidemi – en plandemi, men där själva viruset bara var en förevändning för en enorm övervältring av ekonomin från vanliga människor till till läkemedelsindustrin och den medicinska forskningens aktörer. De stora internationella bankerna har också satt nationerna i en mycket långvarig skuldfälla. Nu kommer också den omänskliga nedstängningen av många grundlagsstadgade rättigheter. Ett  steg på att avrusta det sista av demokratin. Precis som det beskrevs i artikeln Lock Step.     (REF 9) Man kan undra om de sakkunniga på Socialdepartementet helt är i händerna på såväl läkemedelsindustrins aktörer inom departementets väggar samt de överordnade direktiv som förmedlas från WHO , vars sammansättning i sin tur borde granskar för jäv eller korruption.  I så fall borde de ansvariga omedelbart avsättas och dömas till ansvar. Deras agerande i december där de avlövar  hela svenska folket på deras grundlagsskyddade rättigheter i en speciell Coronalagstiftning förskräcker samtidigt som de ytterligare pressar tillbaka den småskaliga näringen mot konkurser.

 av Ingemar Ljungqvist

REF 1: https://www.regeringen.se/4ae708/contentassets/4c4db1fa37734610bb0644593ecf7de2/covid_19_lag.pdf

REF 2:  https://almanova.eu/vitbok-om-corona-i-sverige/

REF 3:  https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045

REF 4:  https://news.sky.com/story/coronavirus-tanzania-testing-kits-questioned-after-goat-and-papaya-test-positive-11982864

REF 5:  https://cormandrostenreview.com/report/

REF 6 : https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/blufflakare-och-halsogurus-tjanar-pengar-pa-corona/

REF 7:  https://lifepetitions.com/petition/halt-covid-vaccine-testing-in-europe

REF 8 : https://almanova.eu/ny-manifestation-i-stockholm/

REF 9 : https://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf  sid 18-21