Jag döpte sjukdomen och den hysteri som följde till Covid – 1984. Covid stod för sjukdomen och själva verktyget för att skapa rädsla. Siffrorna  1984 stod för det Orwellska målet för de som i djupa tankesmedjor önskade en helt ny världordning. Då följer de alltid receptet  skapa rädsla -> reaktion ->  servera lösningen.  Vi har redan skymtat deras omedelbara lösning. En massiv ekonomisk kollaps som kan beröva stora delar av undersåtarna deras invanda ekonomiska fundament och så en världsvid vaccinering. Då kan man uppnå nästa steg i New World Order: Att kanske till och med uppnå de tio budord som står ristade på stenmonumentet i Georgia, USA.

Men denna gången har människor vaknat från perceptionen, uppfattningen att konsumtionsidealet är den högsta formen av mänskligt liv. Livet innebär många fler dimensioner.  Detta har redan de religiösa filosoferna präntat ner för mänskligheten sedan flera tusen år tillbaka. Det borde vara dessa värden, oavsett om de förekommer i tappningar som kristendom, islam, buddhism, hinduism eller som i naturfolkens olika berättelser, som ger vår tillvaro på jorden en långt högre dimension än den som ett genomkommersialiserat ideal dränkt oss i. Självklart ska i livets okränkbara riktiga värden också förekomma, de humana och vardagliga; familjens väl, kärleken till människor och natur.

Eller enklare; Var det verkligen villa, vovve och volvo, dvs precis det som allsköns företag försöker pracka på oss, som var livets verkliga mål?

Under de månader som gått med Corona hysterin runt omkring oss har nog de flesta upptäckt att livet går vidare ändå – och man kanske upptäcker helt nya värden i tillvaron, där vi åter är fullvärdiga människor istället för kommerisalismens kunder och konsumenter.

 

Efter Corona lägger sig blir inte världen densamma. Samhällsekonomin är till stora delar slagen i bitar, arbetslöshet följer osv. Överlåter vi åt den gamla makten att sköta detta kommer den att lägga bördan på de drabbade ännu mer.  Vi har specialanalyserat den svenska situationen i en vitbok https://almanova.eu/vitbok-om-corona-i-sverige/. Där faktainslagen är redoviade med över 55 referenser som man lätt kan klicka fram.

Vi som tidigare under två månader sökt pusselbitar på bloggar och alternativsajter står nu inför en ny uppgift att formulera ett alternativ till det nya samhälle som kommer att uppstår; ett efter-Corona samhälle. Vad makten vill, tror jag de flesta förstått, är en helt Ny Världs Ordning (NWO) med tvångsvaccinering , övervakning, mental kontroll där en en liten elit – de 1 procenten – med överordnade maktcentra som EU också berövar oss demokratin.

Den som äger intiativet är den som leder utvecklingen. Därför är det redan nu dags att plantera de frön som ska bilda grundstomme för ett nytt samhälle.

Flera av fröna är av strikt politisk karaktär , andra på ett personligt plan. Målet är att samla de 99% som förlorar på en NWO. Men de av oss som redan förstått får gå i bräschen.

Här punktas bara idéerna upp hämtade från olika fritänkare, men också genomtänkta i huvet på en som var med redan på 1950-tal och framöver. Då levde vi faktiskt i ett samhälle som länge var fantastiskt.

1)   Moralen måste återställas. Att veta vad som är rätt och fel . Och att säga ifrån när makten gör övertramp.  Att verkligen utnyttja yttrandefrihet och tryckfrihet – inte bara knyta näven i fickan.

2) FN:s Mänskliga Rättigheter, de 30 punkterna är det juridiska dokument som måste vara ledstjärna för hela samhället .

3) Vi ska ha ett samhälle där vi helt enkelt ställer upp med våra kunskaper och erfarenheter och arbetar för varandra. Där bonden förser läraren med kött och grönsaker, där läraren på dagtid lär ut till datateknikerns barn, där IT-teknikern servar oss med digital teknik till sjuksköterskans hem, och där sjuksköterskan delar ut hälsosamma kostråd åt långtradarchauffören som i sin tur fraktar varor till snickaren som hjälper bonden snickra upp nya tillbyggnader på lagården. Mellanhänder , byråkrater och storkapitalägare kan till stora delar söka nya arbeten inom omsorgsyrken.Vi ska ha ett samhälle som bygger på en äkta välfärd, dvs då man under ett långt och rikt och kärleksfullt liv, ibland behöver assistans och inte själv kan producera fullt ut. Det vill säga under barndomen och ålderdomen kan och bör samhället hjälpa till. Motsatsen är ett samhälle där vi arbetar för andra och där ekonomerna ser enbart de unga och gamla som utgiftsposter.

4) Inför en medborgarlön – ett förlängt barnbidrag till alla vuxna på runt 14000 kronor.  Då frigörs enorma resurser inom kommunala utrednings och socialtjänstverksamhet. Det blir enkelt och obyråkratiskt. Alla borde vara skattskyldiga men grundavdraget bör vara motsvarande belopp. För de som finner att livet ska vara mer glamoröst får söka ett arbete. Men detta skulle frigöra enorma resurser inom exempelvis idrotten, kultur och varför inte de som vill vara månskensbönder och pröva ett helt nytt liv.  Förslaget kan tänkas vara kontroversiellt, eftersom det kostar mycket i utgifter för staten, men det skulle garantera alla svenska invånare en grundtrygghet för ett materiellt drägligt liv. Det garanterar också att fattigdomen en gång för alla är utrotad. Det ger också en helt annan indiviuell frihet . Antingen formar man sig själv sitt liv och är sin egen arbetsgivare eller vill man fortsätta ett liv med materiellt överflöd, ja då tvingas man söka sig till den industri eller en tjänstesektor som kan ge det tredubbla eller mer i lön. Ser man möjligheter istället för problem vore det ett väldigt lyft för samhället som en hejhet.

5) När det gäller hälsa måste det kommersialiserade begreppet med att “människors ohälsa är läkemedelsindustrin födkrok” helt brytas. Utgångspunkten för alla som arbetar inom hälsosektorn måste vara att det är den sjuke som ska bli frisk. Det gäller för alla som anställs inom den sektorn. Den som försöker slå mynt av detta , ska med omedelbar verkan tas ifrån sin uppgift.

6) Idag finns det tre myndigheter som vuxit fram  ur Läkarskrået =Corpus Medicii som bildades 1663. Sedemera blev det Medicinalstyrelsen. Idag uppdelat på Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Dessa tre myndigheter måste genomgå en total utvärdering där de 20 toppositionerna i varje verk ska granskas med avseende på hur de kunnat tillåta dödtalen för Corona bli så höga. De måste granskas för vilken personlig inverkan de haft på att man tillåtit pensionärer och andra dö under eutanasiliknande förhållanden istället utan att först behandlats med beprövade godkända metoder som IV – C -vitamin, Klorokin, syrgasterapier säkerställa med kostillskott mineral och vitaminstatus osv. Som nya chefspositoner i dessa verk borde istället sättas in de som med mod påvisat dessa metoder.

6a) Folkhälsomyndigheten borde finnas bli kvar med en målsättning att höja medellivslängden gentom att införa enkla handfasta egenråd vad det gäller ortomolekylär medicin. Här borde många alternativa terapeuter också kunna bidra.

6b) Läkemedelsverket är till sin finansiella uppbyggnad direkt ett verk som är korrumperat. Deras inkomster kommer till tre fjärdedelar från Big Pharma. Deras uppgift blir dock att säkra ett litet antal läkemedel med minimal biverkan att tillhandahållas via apoteken. De med forskarutbildning på det verket måste omedelbart få i uppgift att utvärdera och godkänna den uppsjö av av metoder och medel som idag är hänvisade till alternativen att införlivas med vården. Främst då de digitala verktyg som istället för att se kroppen enbart som en molekyär komplex maskin också ser kroppen som elektromagnetisk varelse men också den delen där kvantfysikaliska frekvenser kan åstadkomma hälsa.

6c ) Socialstyrelsen kan fortfarande vara en samordnande myndighet, men dess målsättning ska vara en stödjande kraft där man förmedlar ny kunskap istället för att döma de läkare som faller utanför ramen för att de är pionjärer. Socialstyrelsen måste vara en viktig kraft för att undanröja den flockmentalitet som belägrat läkarkåren och som är den enskilt största kraft som gjort att bortemot idag 10% av alla dödsfall i Sverige idag är iatrogena.  Istället för som nu utöva en myndighetsutövning där allt ska vara lika dåligt, ska dess inriktning att vara en spjutsspets för framtiden där de goda exemplen sprids och blir normerande för andra.

7) Samhällsekonomin har raserats, genom några penndrag av finansminister och Riksbankschef och så den makabra resan till Bryssel där man försatt de flesta europeiska länder i en U-landsliknande skuldfälla..  Att återställa det vore att utkräva ett ansvar för Corona epidemin. Först måste man ta intiativ huruvida Coronaviruset , som enligt bl.a .världens främste virolog Luc Motagnier , är ett skapat virus, verkligen är fabricerat. Åtmistone är de åtgärder som vidtagits dikterade av WHO något som bäst betecknas som en plandemi, dvs en noga planerad aktion. De som står bakom denna skulle därmed ställas inför svar och dömas till det skadetånd som behövs för att inte skattebetalare runtom i världen ensamma ska bära bördan. När det gäller ett svenskt perspektiv har ju de som är medlöpare i detta dvs de som står på de 300:s lista och hyllar en ny världsordning, de som kan dömas för att stärka åtgärderna. Nu är det i nuläget istället de som faktiskt uppbär förläningar från våra ministrar, antingen det gäller stöd till kullagerfabriker, Ericsson eller till den etablerade pressen. Wallenberg och Bonnier vill helst inte synas. Men det är de som skulle granskas.

Underlåter man ansvarsfrågan kommer bara den ursprungliga makten att fortsatt styra Sverige och fortsätta rycka i trådarna till marionetterna.  = politikerna.

8) Ersätt det överstatliga EU med en nationell riktig Riksdag. Dvs en omedelbar Swexit. Men man kan i samband med detta återskapa en livkraftig Nordisk Union eftersom då inom denna Union kan vi bli främst oberoende på den materiella försörjningen av födoämnen, energi, mineraler, kunnande osv. Ja till och med bananer kan vi erhålla från Island.

Detta kräver en strategi dvs ett nytänk så att de som blir invalda står ovanför PK  (personlig karriär) .

9) Drivande i agendan bakom Covid har bankerna fungerat – Dessa har helt andra intressen än folkflertalets bästa för sina ögon. Inrätta därför en på sikt sund ekonomi där en folkets bank, som vilar på en metallmyntfot få vara den som driver fortsatt utveckling i landet. Utan mutor, utan skatteparadis, men med en hållbar sund ekonomi som ledstjärna. Det finns en stor skara med äldre ekonomer som genomskådat den ekonomiksa bluffen efter Corona. Låt dessa ersätta nuvarande rådgivare.

10) En oerhört viktig faktor i ett land är pressens och medias roll. Under Corona tiden har det påvisats för envar hur väl Mainstreammedia ställt upp som megafon bakom myndigheter och WHO. Media ska fungera som en tredje statsmakt. Ha en granskande sanningssökade uppgift med mycket stor frihet. Inte som nu censurera viktiga uppgifter och okritiskt svälja det mesta. I mediakulturen har också familjen Bonniers med aktiva köp och investeringar, enligt vissa bedömare uppnått en 80% kontroll av allt som uttrycks.  Detta nästintill monopolliknade inflytande måste brytas.   Här har många positiva frön redan såtts genom en uppsjö med bloggar, kanaler och poddar på Internet. Genom en populärundersökning kunde de femtio av de mest populära få ett visst ekonomiskt bidrag så att de slipper hantera ekonomiska problem. Exempelvis att vardera får anställa tre-fyra duktiga journalister och tekniker där finansieringen bekostas centralt. Ett sådant urval av de bästa kunde genomföras av lyssnarna/läsarna själva genom en internetomröstning. Då skulle vi åter få en resursstärkt Tredje statsmakt som verkligen granskar överheten.

11) Corona plandemin har också avslöjat hur sårbart samhället var att möta denna. Vare sig tillräckligt med stödjande händer på sjukhusen eller nödvänig utrustning fanns på plats. Nödinsatser har gjorts efterhand, men till priset av många som avlidit då åtgärderna kom för sent. Vi måste ha ett samhälle som verkligen är beredd på att möta katastofer, vare sig dessa kommer från naturen genom eldsvådor eller översvämningar, biovapen eller organiserade massinvandringar. Till detta finns MSB, men det är en papperstiger som bara kan förmedla pamfletter. Ett handfast försvar skulle här kunna ges den möjligheten att åter bygga upp beredskapslager, insatser styrkor för att delta i skogsbrandssläckningar ( I detta senare fallet skulle man helt enkelt vid långvarig sommartorka använda sig av geo engineering, dvs under par tre dagar åstadkomma molnbildning genom att lägga ut chemtrails för att sedan få molnen att släcka med sitt vatteninnehåll)

12) Försvaret måste få en helt annan inriktning än nuvarande där Sverige  bistått vid internationella konflikter i Afghanistan, Libyen och Irak, för att säkra råvarutillgångar åt oligarkernas storföretag. Likadant ska försvaret inte längre bistå den inhemska krigsindustrins Wallenbergssfär med att marknadsföra Ericsson teknik och Jas-plan. Sveriges försvar ska bara användas på den egna blå-gula marken. Vi har lärt oss som ett av få länder att vi ska platta till kurvan. Vi borde också platta ut makten, dvs en demokrati värd namnet. Men kan inte garantera att vår omvärld plattat sina maktstrukturer. Därför är också ett militärt försvar förmodligen nödvändigt, men dess huvuduppgift ska vara att försvara folket som bor här (se punkt 11). Parallellt med detta borde alla Fredisinitiativ stärkas och med medvekan i olika Internationella organisationer som ges stöd. Här finns exempelvis redan SIPRI och här skulle kunna återupprätta det nu skamfläckade goda ryktet som en stat som verkligen ligger i främsta rummet när det gäller exempelvis att åstadkomma kärnvapenfria zoner. Effektiv bannlysning av all forskning och tillämpning av biologiska och kemiska vapen. Men också att verka för att användningen av s.k icke-letala först och främst belyses , i andra hand att vara opinionsbildande mot dessa maktens verktyg.

12)  Sverige måste också ha en god beredskap inför en framtid där väderförändringar på allvar kan påverka främst den viktigaste produkt vi har: Livsmedlen. Här gäller det framförallt att säkra produktionen över en flerårsbasis. Vulkanutbrott, jordbävningar kan under medelånga perioder ge allvarliga avbräck i produktionen, men framförallt måste produktionen säkras inom landets (eventuellt Nordens gränser), där det ska vara mycket enkelt att uppnå en 100 procentig täckning av själförsörjande graden. Ett normalår skulle man tänka sig att Sverige står för en inhemsk produktion som täcker 70-80 procent av det vi konsumerar. De 20-30 procenten som återstår kan vara bytesvaror mot exotiska frukter, kaffe, kryddor och sådant som lämpar sig bäst att odla på andra ställen. Med Livsmedel hade vi kort också skissat i punkterna 6a , b och c , vilken funktionen som vissa myndigheter borde ha. Här skall också en gång till betonas att de livsmedel som tas fram ska göra skäl för namnet Livsmedel. Sverige måste snabbt ställa om till en livsmedelproduktion där den gammaldags bondemoralen om att producera mat som ger liv – inte dess motsats. dvs ger upphov till kroniska sjukdomar. Bakom all produktion av mat ska detta hela tiden ses som ett led i att skapa Metabol Hälsa hos hela befolkningen.

13) Här kommer också miljöfrågorna in. Maten som idag produceras framställs på jordar som har fått ta emot miljöfarliga kemikalierester, vattnet som det behövs extra av ibland innehåller rester av besvärliga läkemedel som kommit ut i vattnets kretslopp. Dessutom har livsmedelsindustrin bemängt maten med tillsatser som ger, färg, smak och extra hållbarhet men som i flera fall ger Metabol Ohälsa. Födoämnesvalet med socker i överskott har lett till en fetmaexplosion, men här borde sakkunniga råd från de nya verken göra att det blir välinformerade val i butikerna, så där skulle man inte behöva ge ytterligare pekpinnar. Med en Kostdoktor som chef för Livsmedelsverket och en Annika Dahlqvist som hälsominister skulle medellivslängden förlängas med åtskilliga år – och det blir ännu fler friska år. Både kvalitet och kvantitet. Under rubriken Miljö finns också en mycket människovänlig huvudprincip. Lagstiftningens Försiktihetsprincip som ålägger innovatörer att klart visa att deras nymodigheter inte förorsakar skada. Denna princip har överträtts ett flertal gånger bland annat vad det gäller utbyggnade av 3, 4 och nu 5G. Den borde också vara i kraft när det gäller användandet av Chemtrails och när det gäller smygintroducerandet av Genetiskt Modifierade produkter.

14) Hur åstadkommes detta? Jo med en förnyelse av demokratin. Det är folket som måste återerövra makten och tillsätta , kanske genom direktval de personer,som ska leda de olika chefsfunktionerna ovan. Vi har också sett hur enkelt det var när de folkvalda under Plandemin frivilligt abdikerade till experterna. Varför skulle man inte istället kunna lämna över makten direkt till folket istället? Detta vore en första test på ett mycket nygammalt experiment som skisserats av Mikael Nordfors och Loke Hagberg under begreppet Demosokrati. Det hämtar sina rötter från det klassiska grekiska exemplet och bekräftas av det exempel som Schweiz utgör idag. Den bok som finns i ämnet kan inte ges rättvisa här men det är ett frö som heter duga.

15) En första tillämpning på ovanstående vore att fråga de fackanslutna medlemmarna hur de ställer sig till de avtalsförhandlingar som skjutits upp  på grund av Covid-1984. Det kanske vore bättre att helt strunta i lönepåslag i kronor och ören , utan att istället ta ut detta i en regelrätt minskning av arbetstid. Exempelvis en omedelbar sjutimmarsdag, på sikt en sex-timmarsdag. och en extra semestervecka. Det frigör för att man tillsammans i familjen kan utveckla tid med barn och andra familjemedlemmar.

16) Men kanske allra viktigast är den egna inre resan. Att vi stannar upp i kontemplation och frågar, hela tiden vårt inre jag , där vi söker efter “den goda vägen”. Då först kan vi bygga ett samhälle där  gemenskap, samarbete och medmänsklighet omsätts i praktiken. Det är dags att följa hjärtats väg istället för att låta domineras av ondskans jakt på penngar.

Den resan kan man börja omedelbart, om man nu inte redan är inne på den.

 

Av Ingemar Ljungqvist